เศรษฐกิจวัฒนธรรม ไทย-กัมพู

16      ความหมายของผ้าผ้าที่ทำจากผ้าอื่น ๆ
การใช้งาน ไทยและกัมพูชานำมาไม่ซ้ำกัน
ร่วมกันของลายผ้าใหม่
ความหมายของสัญลักษณ์
– ความมั่นคงสแควร์
– ข้าว 10 ประเทศอาเซียน ไทยและกัมพูชาเป็นหนึ่งใน
อาเซียน.
– ปราสาทไทยและกัมพูชามีปราสาทที่คล้ายกัน
ความหมายของสี
– สีฟ้าคือความมั่นคง
– สีแดงเป็นความรักชาติ
– สีเหลืองคือความมั่นคง
– สีเทาสันติภาพ
– สีชมพูเป็นความรักความอบอุ่น